Meetings การนัดหมายการประชุม

  • Upcoming รายละเอียดผู้ที่เราทำการนัดหมายการประชุมโดยจะแสดงจากวันที่ปัจจุบันเป็นต้นไป
  • Meeting Requests รายละเอียดผู้ที่ขอนัดหมายกับเรา และรอการตอบกลับ
  • Pending รายละเอียดผู้ที่ถูกเราขอนัดหมาย และรอการตอบกลับ
  • Canceled รายละเอียดผู้ที่ถูกยกเลิกการนัดหมาย
  • Past รายการนัดหมายที่ผ่านมาแล้ว

และการนัดหมายจะแบ่ง 2 ฝ่ายคือ ผู้นัดหมาย และ ผู้ถูกขอนัดหมาย โดยขั้นตอนการนัดหมายการประชุม มีดังนี้ เลือกสำนักพิมพ์ หรือ บุคคลที่คุณต้องการนัดหมายการประชุม คลิก Meeting

 

กรอกรายละเอียดข้อมูลการนัดหมายการประชุม เช่น หัวข้อที่จะประชุม, วัน, เวลา, รายละเอียดการประชุม

 

 

เมื่อนัดหมายเสร็จเรียบร้อย ระบบจะส่งอีเมล์ ไปที่ ผู้ถูกนัดหมาย และ ผู้ที่ขอนัดหมาย

 

 

ในขั้นแรก สถานะการนัดหมายการประชุมจะปรากฏเป็น รอดำเนินการ Pending ในฝั่งของผู้นัดหมาย ซึ่งเป็นการรอให้ผู้ถูกขอนัดหมายคอนเฟิร์มนัด

 

 

 

ซึ่งในส่วนของ Pending มีรายละเอียดดังนี้

  1. ผู้นัดหมาย จะไม่สามารถแก้ไขวันเวลาที่ขอนัดหมายได้ แก้ได้แต่รายละเอียดการนัดหมายเท่านั้น โดยคลิก Edit Meeting
  2. ถ้าเวลาที่นัดหมายยังไม่มีการ confirm สามารถยกเลิกนัดหมายโดย คลิก Delete Meeting ได้
  3. สามารถดูรายละเอียดการนัดหมายโดย คลิก View Details

สถานะ ผู้ถูกขอนัดหมายจะปรากฏเป็น  Meeting Requests

 

 

ซึ่งในส่วนของ Meeting Requests มีรายละเอียดดังนี้

  1. ผู้ถูกขอนัดหมาย สามารถเลือกยืนยันการนัดหมายการประชุม(Confirm Appointment) หรือ ปฏิเสธการนัดหมายการประชุม (I’m sorry, I have to cancel my appointment ) โดยคลิก Confirm Meeting
  2. สามารถดูรายละเอียดการนัดหมายโดย คลิก View Details

 

 

3. ถ้ายืนยันการนัดหมายการประชุม(Confirm Appointment) สถานะการนัดหมายการประชุม ของทั้ง 2 ฝ่าย จะปรากฏเป็นการนัดหมายที่กำลังจะมาถึง(Upcomming)  

- ผู้นัดหมาย

 

 

- ผู้ถูกขอนัดหมาย

 

 

และจะมีการส่ง email คอนเฟิร์มการนัดหมาย ให้กับทั้งสองฝ่าย

 

 

แต่ถ้าในกรณีที่ ผู้ถูกขอนัดหมาย ปฏิเสธการนัดหมาย สถานะจะถูกเปลี่ยนเป็น Canceled ทั้งสองฝ่าย

 

 

และจะมีการส่งอีเมล์ ปฏิเสธการนัดหมาย ให้กับทั้ง 2 ฝ่าย

 

 

ส่วนสุดท้ายกรณีที่การนัดหมายการประชุมได้ผ่านไปแล้วไม่ว่าจะสถานะไหน จะถูกนำมาแสดงในส่วนของ Past

 

 

ส่วนสำคัญ : การยกเลิกการนัด  ต้องทำก่อนที่จะถึงวันนัดหมาย 1 วัน มิเช่นนั้นไม่สามารถ ยกเลิกได้