กำหนดการ Schedule

Status Appointment สถานะการนัดหมาย

  • Waiting to be confirmed รอคอนเฟิร์ม
  • Confirm Appointment ยืนยันการนัดหมาย
  • I'm sorry, i have to cancle appointment ยกเลิกการนัดหมาย