สร้างโปรไฟล Manage Profile

  • ผู้ใช้สามารถสร้างโปรไฟล์ได้จากปุ่ม  Manage Profile

 

  • เมื่อผู้ใช้คลิ๊กปุ่ม Manage Profile ผู้ใช้จะเข้าสู่หน้า Elite Creative Literary Agency! ดังรูป

 

 

เมนู List Appointment รายการนัดหมาย

  • Showing Data For แสดงข้อมูลสำหรับวันที่
  • Update Appointment อัปเดตการนัดหมาย
  • Confirm Appointment ยืนยันการนัดหมาย
  • Cancle Appointment ยกเลิกการนัดหมาย